Защита на личните данни

Уеб сайтът Babyspace.bg (за краткост наричан „Babyspace.bg“) e собственост на CARE DIRECT S.A., със седалище и адрес на управление в ул. Дервенакион 8, Дафни, Атина, Гърция (info@caredirect.com, тел. + 210 9287700), и се поддържа от дъщерната компания Кеар Дайрект ЕООД, със седалище и адрес на управление ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 13Б, ет. 2, София, България (info@caredirect.com, тел. +359 2 4899491),  (за краткост наричани „CARE DIRECT“).

За да използва този уеб сайт, потребителят трябва да прочетете внимателно Общите правила и условия за ползване и да посещава/ използва страниците / услуги на Babyspace.bg , само ако ги приеме напълно. С достъпа си до този сайт вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите правила и условия за ползване, с всички приложими закони и подзаконови нормативни актове и приемате, че вие носите отговорност за спазване на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези правила и условия, ви е забранен достъпа и/или използването на този уеб сайт. CARE DIRECT може да ревизира и измени настоящите Общи правила и условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време без предизвестие. С помощта на този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези Общи правила и условия за ползване.

ЦЕЛ НА УЕБ САЙТА

Уеб сайтът Babyspace.bg  е предназначен единствено за лична употреба от страна на своите потребители и само за информация и в никакъв случай не е предназначен за търговски цели. Babyspace.bg  е онлайн портал, който има за цел да образова и информира млади двойки, които желаят да станат родители; бременни жени и млади родители с деца до 12 –годишна възраст по въпроси за здравето, развитието, грижата и възпитанието на децата им. За реализирането на тези цели Babyspace.bg  установява и развива партньорства с изявени медицински институции и специалисти, за консултации по темите и въпросите на публикуваните материали.

УПОТРЕБА НА УЕБ САЙТА

Уеб сайтът Babyspace.bg  е собственост на CARE DIRECT, и е защитен от приложимите международни и местни разпоредби на Закона за авторското право (59/1976). Отделно от изричните изключения (авторски права на трети лица, колегии и институции), цялото съдържание на уеб сайта, включително изображения, графики, снимки, скици, рисунки, текстове, инструменти и компютри на предоставяните услуги и като цяло на всички файлове на този уеб сайт е обект на авторски права, търговски марки и марки на услуги на Babyspace.bg  и CARE DIRECT и те трябва да бъдат защитени от съответните разпоредби на българските, гръцките, европейските и международните конвенции и договори за авторското право.

Освен ако не е посочено друго, потребителите имат право да използват сайта само за лична, некомерсиална употреба. Потребителите имат право да изтеглят, да изпращат по електронна карта материалите на Babyspace.bg  на друг потребител и да отпечатват материалите, включени в сайта на Babyspace.bg , да изпращат линкове за материалите на Babyspace.bg  за лично ползване от потребителите, при условие, че интелектуалната или индустрилната им собственост не е засегната, и че никакви търговски марки са модифицирани, променени или изтрити. Настоящият лиценз може да бъде оттеглен по всяко време. Всяко друго използване на наличната информация в този уеб сайт е забранено, включително, но не само: изменение, копиране, промяна, компилация, конфигурация, възпроизвеждане, разпространение, трансфер, продажба, преиздаване, без посочване на източник, качване по никакъв начин на друг компютър всяка информация (като цяло, част или резюме от нея) от този сайт по какъвто и да е начин и с каквито да е средства, включително и изпращането им по интернет или тяхното присъствие в интернет по някакъв друг начин, без предварителното писмено съгласие на CARE DIRECT. Други продукти или услуги, посочени на интернет страницата от тази точка и носещи търговски марки на съответните организации, фирми, асоциирани партньори, съюзи или публикации, са тяхната собствена интелектуална собственост и следователно тези органи носят изключителна отговорност.

CARE DIRECT си запазва правото по свое усмотрение да добави, премахва или измени какъвто и да е елемент или информация включени в уеб сайта, както и да прекъсва, временно или постоянно, напълно или частично услугите си по всяко време без предизвестие.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

CARE DIRECT е длъжна да защитава личните данни на посетителите/ потребителите на Babyspace.bg  и в съответствие с българските и европейските (ЕС 2016/679) законови разпоредби по отношение на защитата и обработката на лични данни. Информация за личните данни на посетителите/ потребителите няма да се събира, освен ако не е доброволно предоставена от тях. Предоставянето на лични данни не е задължително условие за достъп и използване на сайта и неговите услуги.

Данните на посетителя/ потребителя, които автоматично се предоставят на нашия уеб сървър по време на употребата на Babyspace.bg  – интернет доставчик, сайтове, чрез които посетителят/ потребителят достъпва Babyspace.bg , страници, които потребителят посещава в сайта и IP-адреса на потребителя, не се използват за идентификация на потребителя с изключение на статистически данни, и потребителят остава анонимен.

Посетителят/ потребителят трябва да предостави свои лични данни, само ако желае да се регистрира за персонализираните услуги на Babyspace.bg . В този случай посетителят / потребителят се съгласява, че цялата информация, предоставена на Babyspace.bg  са пълна, точна, вярна и валидна и че в случай на някаква промяна, той / тя ще информира Babyspace.bg , така че информацията за регистрация, за да остане пълна, точна, вярна и валидна. Личните данни на потребителя, които трябва да бъде задължително попълнени за регистрация са: и-мейл адресът, парола, статус: Искам да забременея, Бременна съм, проблизителна дата на зачеване, Майка съм, рождена дата на детето/децата, пол на детето/децата, Аз съм баща. Незадължителните лични данни, които потребитялт може да въведе при регистрация са: име, фамилия, име и фамилия на съпруг/съпруга, адрес, стационарен или мобилен телефонен номер, дата на раждане, родина, семейно положение (женен/омъжена, необвързан/а), професия, име на детето, болница на раждане на детето. Допълнително при регистрация потребителят може да изрази желание да получава или да не получава информационния бюлетин на Babyspace.bg  на посочения от него имейл адрес.  

С приемането на условията за ползване, посетителят / потребителят приема получаването на бюлетини от партньорски организации или на промоционално-информационни съобщения чрез електронната си поща, или уведомления за мобилен телефон от CARE DIRECT, или телефонни обаждания за промотиране на нови продукти и услуги, или получаване на пощенски пратки, съдържащи информационни бюлетини, ваучери или мостри на продукти от Babyspace.bg , CARE DIRECT или други партньорски организации (Mega Disposables S.A., Хипп България ЕООД, Софарма Трейдинг АД, Ей Енд Ди Фарма ЕАД, Хенкел България Фератум България ЕООД и др), с цел проучвания и промоционални активности. Пълнят списък на партньорските компании е публикуван на публично достъпния уеб сайт на компанията (www.caredirect.com/partners.aspx).

Без гореспоменатата "задължителна" информация, потребителят не може да се регистрира като член и следователно да използва предлаганите персонализирани услуги. Конкретно за информационните бюлетини, ако потребителят желае да престане да получава определен бюлетин, той ще има възможността да се отпише автоматично от списъка на получателите само за него. Ако потребителят желае да спре изцяло или частично комуникацията за реклама, то трябва само да изпрати имейл на unsubscribe@babyspace.bg и да декларира своето желание.

При регистрация на Babyspace.bg  потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат използвани от CARE DIRECT като отговорна за обработката им чрез автоматизирани средства, или от самото дружество, или от всяко лице, назначено за тази дейност от CARE DIRECT, за целите и за сметка на компанията. Представените от потребителя чрез Babyspace.bg  данни се съхраняват в база данни на сървър и ще се обработват единствено с цел да предоставят услуги на потребителите и по-специално с цел да им се осигурят материали, адаптирани към техните интереси и предпочитания, в резултат от информацията, съобщена от потребителите и в подкрепа, за насърчаване и изпълнение на техните взаимоотношения с потребителите.

Аналитични методики се използват за изясняване на интересите на посетителя/ потребителя, като създаване на профила. Данните събирани от CARE DIRECT се използват единствено за целите, за които посетителят/ потребителят е дал съгласието си, освен ако в закона не е предвидено друго. На това основание CARE DIRECT ще обработва личните данните на потребителя докато той не оттегли съгласието си или изрично откаже обработката им.

Оттеглянето на съгласието не нарушава законната употреба и обработка на данните, извършени до момента на отказа. Потребителските данни ще бъдат съхранявани за времето, необходимо за постигане на споменатите цели. Получателите на данните са партньорски компании и доставчици, с които имаме обвързващи договори и са публикувани на уеб сайта www.caredirect.com/partners.aspx.

Данни могат да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз. CARE DIRECT положи значителни усилия да предприеме всички необходими превантивни мерки да запази конфиденциалността и да осигури защитата на личните данни и да ги предпази от вреди, унищожаване или достъп на неупълномощени лица. При всички положения, компанията няма възможност за контрол над всички възможни рискове при употребата на интернет, затова апелира за повишено внимание за потенциални рискове свързани с употребата му.

Въпреки това, тъй като е възможно трети неупълномощени лица да имат достъп до съобщенията, изпращани чрез интернет, съветваме потребителите да не се изпраща по електронна поща информация, която желаят да бъде запазена в тайна.

Членовете остават изключително отговорни за всички действия, извършени в съответствие с тяхната лична парола, потребителско име и като цяло чрез профила има. Членовете се съгласяват да уведомят директно Babyspace.bg  за всяко неоторизирано използване на техния профил и всеки направен и / или потенциален пробив в сигурността. Освен това, членовете са изключително отговорни за внимателното използване на профила си в края на всяка употреба. Babyspace.bg  не носи отговорност за щети или вреди, причинени в резултат на неизпълнение и незачитане и спазване на тази клауза от страна на потребителите.

Потребители, които са създали свой профил в уеб сайта, имат възможност да достъпват и коригират личните си данни при вписване в профила си с имейла и паролата, които са регистрирали при създаването му.

Регистрираните потребители, както и всички, които предоставят своите лични данни на Babyspace.bg, имат право да поискат и получат от CARE DIRECT следната информация: а) всички лични данни във връзка с тях; б) целите на обработването и всички получатели; в) корекцията на техните данни се съхранява в досие, както и правото на възражения по отношение на данните, отнасящи се до тях. Регистрираните потребители имат право да поискат по всяко време и без такса заличаване на данните си чрез изпращане на съобщение по електронна поща до unsubscribe@babyspace.bg, като посочат желанието си техните данни да бъдат изтрити от базата данни, или ако просто не желаят да получават уведомления за някои от съобщенията, които са приели.

Същевременно, потребителят има право на мобилност на данните си и подаване на възражения към отговорните институции по всяко време.

Предоставянето на лични данни от потребителите на Babyspace.bg  по гореупоменатия начин се счита за приемане на условията за използване на тези данни в съответствие с тези условия. В случай, че потребителят не е съгласен с посочените по-горе използване на неговата / нейната лични данни, той / тя трябва да не попълват съответните полета.

БИСКВИТКИ (COOKIES)

Babyspace.bg  може да използва „бисквитки“ (cookies), за да се даде възможност за разпознаване на потребителя. Бисквитките са малки пакети от данни, записани на твърдия диск на всеки потребител, по време на сърфирането в интернет сайтове, идентифициращи кореспондиращия браузър, и те не получават информация, за който и да е документ или файл от компютъра. Те се използват единствено за улесняване на достъпа на потребителя до специфичните услуги на Babyspace.bg  и по статистически причини, за да се определи областите, в които услугите, предоставяни от Babyspace.bg  са полезни или популярни, или за маркетингови цели. Потребителите на Babyspace.bg  могат да настроят браузъра по такъв начин, така че да предупреждава за използването на бисквитки на определени услуги на Babyspace.bg , или да не допуска приемането на бисквитки в никакъв случай. В случай, че потребителят на тези конкретни услуги и страници на Babyspace.bg  не желае да използва бисквитки за неговото / нейното разпознаване, той / тя не може да ползват по-нататъшен достъп до тези услуги.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ако посетителите на Babyspace.bg  използват възможностите за комуникация, предоставени от сайта, за да се осигури друга информация, освен личните данни, като например предложения за уеб сайта или идеи за реклами и продукти, и всякаква друга свързана информация, тази информация, предложения и идеи стават собственост на Babyspace.bg  със съгласието на потребителя и могат да бъдат използвани / усвоени от Babyspace.bg  или CARE DIRECT по какъвто и да е начин (например, възпроизвеждане, изменение, уведомяване на трети лица и т.н.) за търговски или други цели, а потребителят, предоставил тази информация, предложения или идеи, се отказва от всяко право на тази информация, предложения или идеи, които предоставени доброволно, както и от право на компенсация за използването на предходния материал от Babyspace.bg .

Освен това, отговорите на потребителите за гласуване, иницииарано от Babyspace.bg  по актуални въпроси, се записват, анализират и коментират, чрез уеб сайта с цел да се направят изводи по отношение на общественото мнение относно въпросите, които са поставени за гласуване. Babyspace.bg  запазва изключително правото да събира и използва тези данни и заключенията, направени на негова база са негова интелектуална собственост. Що се отнася до гласуването, Babyspace.bg  определя специфичните условия за участие на гласуване и си запазва правото да го отмени по своя преценка.

ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ / ЧЛЕНОВЕТЕ - ЩЕТИ / ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Потребителите / членовете на Babyspace.bg  носят изключителна отговорност за всеки файл, който публикуват, изпращат, прехвърлят или по какъвто и да е начин разпространяват чрез услугите на уеб сайта. Babyspace.bg  и CARE DIRECT не са в състояние да контролират цялото съдържание, публикувано от страна на потребителите / членовете на услугите на уеб сайта поради размера му, така че те не могат да гарантират точността, целостта, законността или качеството на такова съдържание и не може да се счита, че го приемат. Потребителите / членовете разбират и приемат, че чрез използване на услугите уеб сайта Babyspace.bg  могат да бъдат изложени на обидно, неетично или незаконно съдържание.

Уеб сайтът Babyspace.bg  в никакъв случай не носи отговорност за съдържанието на постовете/публикациите или форум групите, за която и да е грешка или пропуск от който и да е файл или за каквито и да е щети или вреди, които могат да възникнат в резултат на използването на съдържанието, публикувано, изпратено, предадено или предоставят по друг начин от потребителите / членовете на сайта чрез услугите на същото, както и за всяка предадена информация с неточно, невярно, заплашително, скандално, клеветническо, порнографско и/или оскърбително съдържание. Не се допуска предаване или публикуване на подобни съобщения или информация, както и на такива, които имат криминална или гражданска отговорност. Babyspace.bg  и CARE DIRECT декларират, че ще съдействат на всички полицейски или съдебни органи, за да се разкрие самоличността на всеки потребител, който изпраща или предава подобен материал или информация. В случай, че Babyspace.bg  е информиран за всякакво съдържание, причиняващо неимуществени или други щети на трети лица, той си запазва правото незабавно да изтрие това съдържание, а също и да изтрие профила на потребителя / членът, нарушаващ тези правила и условия. Потребителите декларират, че подадените към Babyspace.bg  техни данни са пълни, верни и точни, и че са в съответствие с правилата на българското и гръцкото законодателство и по-специално с разпоредбите на закони в областта на далекосъобщенията, както и че се въздържат от всякаква незаконна или неетична употреба на уеб сайта, и че не нарушават правата на трети лица, и по-специално на личната неприкосновеност.

Потребителят на настоящия уеб сайт е индивидуално отговорен за законната му употреба. Потребителят няма право да изпраща или предава незаконни материали чрез Babyspace.bg . Такъв материал се смята всеки материал, който нарушава права (например, но не само: интелектуална или индустриална собственост, правата на лична неприкосновеност и защитата на личните данни) и / или с невярно, неточно, заплашително, обидно, вулгарно, жестоко, клеветническо или окуражаващо наказуеми нарушения на трети лица съдържание. Освен това, потребителите нямат право да причиняват по никакъв начин вреди на непълнолетни, фалшифициране или друга промяна на идентификатори на потребителите / членовете предназначени за заблуда относно произхода на съдържанието, предадено чрез Babyspace.bg , да постват, публикуват, изпращат или употребяват каквито и да е други средства за монтирането на всяка нежелана реклама или друго съдържание, свързано с промоция на продукти или услуги, или други сайтове, изпращане на спам имейли и всяка друга промоция на нежелано съдържание. Използването на уеб сайта за незаконни цели ще търпи всички приложими граждански и наказателни санкции. Потребителят се съгласява и приема, че Babyspace.bg  и CARE DIRECT не носят отговорност за съдържание с горните характеристики, което идва от трети страни, и е публикувано на сайта.

В случай, че даден потребител причинява техническа неизправност на уеб сайта или на системите предоставящи уеб сайта към потребителите, посетителят / потребителят носи отговорност за вреди, причинени от тези неизправности и следва да поеме каквито и да било произтичащи от действията му разходи за ремонт и възстановяване.

Освен това, потребителят на Babyspace.bg  разбира и приема, че той / тя остава единствено отговорен за компенсиране CARE DIRECT и неговите сътрудници за всеки правен спор, възникнал между него / нея и трети лица вследствие на съдържанието, което той/ тя прави достъпни чрез пост, публикация или друго предаване чрез услугите на Babyspace.bg , както и в случай на неправилно вписване на данни при регистрация или актуализация на данните си, и като цяло във всеки случай на нарушение на настоящите условия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

Потребителят разбира и приема, че уеб сайтът Babyspace.bg  запазва изключителното право, без предварително предупреждение, да спре използването на паролата (паролите) към своите услуги и / или да прекрати предоставянето на своето съдържание към своите потребители, ако счита, че са нарушени буквата и духа на настоящите условия за ползване. Babyspace.bg  и CARE DIRECT не могат да бъдат подведени под отговорност от страна на потребителя потребителя за горепосоченото преустановяване на услугите или за всеки случай на претенция, свързана с него.

РЕКЛАМА

Babyspace.bg  и CARE DIRECT в никакъв случай не отговаря за комуникацията на потребителя с доставчици на трети услуги, рекламирани в уеб сайта, и за всяка търговска сделка, която може да е резултат от комуникацията между тях.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РЕКЛАМА

Посетителят / потребителят, използвайки услугите на уеб сайта Babyspace.bg , за да публикува и/или сподели информация, данни, текст, графики, снимки, изображения, аудио файлове, видео, съобщения упълномощава Babyspace.bg  за периода, в който е част от услугите на Babyspace.bg , да използва пространството, където това съдържание е публикувано, за рекламни цели. Също така, посетителят/потребителят, използвайки услугите на Babyspace.bg , за да публикува и/или сподели информация, данни, текст, графики, снимки, изображения, аудио файлове, видео, съобщения се съгласява с публикуването и/или споделянето на реклами от Babyspace.bg  на свързаните страници /услуги.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Уеб сайтът Babyspace.bg  и CARE DIRECT не носят отговорност за каквато и да е форма на вреди, претърпени от страна на потребителя , който има достъп до уеб сайта по своя инициатива и на своя отговорност (например, но не само: щети, причинени от незаконни действия на трети страни, като прихващане или декриптиране на кодове и данни, разпространявани чрез вируси, докато използвате уеб сайта, или сваляне на части от съдържанието му, за проблемите, които могат да възникнат по време на употребата на смартфони (например, загуба на данни и т.н.) и т.н.). Babyspace.bg  се използва, в наличния му вариант, без изрична или безрезервна гаранция и в зависимост от наличността и достъпността. Babyspace.bg  и CARE DIRECT не гарантират, че услугите ще бъдат осигурени без прекъсване или грешки, че този уеб сайт ще бъде безопасен, че грешките ще бъдат коригирани в този уеб сайт или, че сървърът, който го прави достъпно все още няма вируси или други вредни елементи. В никакъв случай Babyspace.bg  и CARE DIRECT не гарантират точността, достоверността, близостта, целостта или наличието на публикуваното съдържанието. Разходите за евентуални корекции или поддръжка трябва да са отговорност на потребителя и в никакъв случай на уеб сайта.

Съдържанието на Babyspace.bg  и информацията, предоставена от този уеб сйат в никакъв случай не може да се тълкува като абсолютно надеждна информация и / или съвет, нито да водят до изпълнение или насърчение за предприемането или не на конкретни действия. Babyspace.bg  и CARE DIRECT в никакъв случай не гарантират за изчерпателност, пълнота и като цяло пригодност на съдържанието, което те се задължават да събират, обработват и разпространяват по-специално поради големия си обем, нито гарантират за липсата на каквито и да било грешки и неточности. Следователно, потребителят на Babyspace.bg , когато използва услугите на уеб сайта пособствена инициатива, се задължава на собствена отговорност всеки път да сверява предоставената информация, по-специално всякакви медицински указания или съвети, които могат да бъдат публикувани в уеб сайта, за валидността и изчерпателността на които Babyspace.bg  и CARE DIRECT не носят отговорност. Препоръчително е потребителят да се консултира със своя личен лекар. Освен това, по отношение на изпращането на подаръци и рекламни продукти, предоставени от уеб сайта, CARE DIRECT не носи отговорност за времето на тяхното изпращане на получателите, което зависи единствено от трети страни.

СВЪРЗАНИ УЕБ СТРАНИЦИ

Уеб сайтът Babyspace.bg  съдържа връзки към други сайтове. Взаимното свързване с други уеб сайтове, чрез линкове е задействано само за удобство на потребителите. Тези сайтове са извън контрола на Babyspace.bg  и следователно приложението не носи отговорност за наличието, съдържанието, политиката за защита на личните данни, качеството и пълнотата на техните услуги. Babyspace.bg  не носи отговорност за преки или косвени щети на потребителите, произтичащи от използването на капацитета за взаимно свързване с интернет страница, чрез линкове или от използването на данните и информацията, съдържащи се в който и да е сайт. Следователно, за всеки проблем, получен по време на тяхната употреба, потребителят трябва да се обърне директно към съответните сайтове и уеб страници, които държат цялата свързана отговорност за предоставяне на техните услуги. В никакъв случай не трябва Babyspace.bg  да се счита, че потвърждава или приема съдържанието или услугите на тези сайтове и уеб страници, посочени или свързани по някакъв начин.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези правила и условия за използването на уеб сайта Babyspace.bg  се уреждат съгласно българското и гръцкото законодателство и приложимите законови разпоредби на Европейския съюз и свързаните международни договори. Ако някоя от разпоредбите на тези условия е невалидна или неприложима, останалите разпоредби на тези условия ще останат в сила. Съдът в Женева, е компетентен орган за разрешаване на всякакви спорове, които могат да възникнат при употребата на уеб сайта, или във връзка с тълкуването или прилагането на тези условия за ползване, или във връзка с него.


Нашите спонсори

Нашите партньори