Политика за бисквитките (cookies)

Babyspace може да използва „бисквитки“ (cookies), за да се даде възможност за разпознаване на потребителя. Cookies са малки пакети от данни, записани на твърдия диск на всеки потребител и те не получават информация, за който и да е документ или файл от компютъра. Те се използват единствено за улесняване на достъпа на потребителя до специфичните услуги на Babyspace и по статистически причини, за да се определи областите, в които услугите, предоставяни от Babyspace са полезни или популярни, или за маркетингови цели. Потребителите на Babyspace могат да настроят браузъра по такъв начин, така че да предупреждава за използването на бисквитки на определени услуги на Babyspace, или да не допуска приемането на бисквитки в никакъв случай. В случай, че потребителят на тези конкретни услуги и страници на Babyspace не желае да използва бисквитки за неговото / нейното разпознаване, той / тя не може да ползват по-нататъшен достъп до тези услуги.

 

Babyspace may use cookies to enable recognition of the visitor/user on certain services and pages of babyspace. Cookies are small pieces of data saved on each visitor’s/user’s hard disc and they do not receive information about any document or file from their computer. They are solely used to facilitate access of the visitor/user to specific services of babyspace and for statistical reasons so as to determine the fields where the services provided by babyspace are useful or popular or for marketing reasons. The visitor/user of babyspace may set the browser in such a way so as to warn him/her about the use of cookies of particular services of babyspace or not to allow the acceptance of cookies in any case. In case the visitor/user of these particular services and pages of babyspace does not wish to use cookies for his/her recognition, he/she cannot enjoy further access to these services.


Нашите спонсори

Нашите партньори