Bulgaria
info@babyspace.bg 359 2 489 94 92
2021-07-28 14:07:12 +0300 Какви са правата на бременните и родителите от гледна точка на финансови обезщетения за майчинство и семейни помощи за отглеждане на деца? Какви обезщетения ти се полагат при бременност и майчинство?

Какви обезщетения ти се полагат при бременност и майчинство?

Какви обезщетения ти се полагат при бременност и майчинство? 470 900
Какви са правата на бременните и родителите от гледна точка на финансови обезщетения за майчинство и семейни помощи за отглеждане на деца?

Държавата провежда социална политика в подкрепа на семействата при раждането и отглеждането на дете, като в това число влизат платеният отпуск по майчинство и семейните помощи за семейства в неравностойно положение, определени с конкретни критерии.

 

ПЪРВА ГОДИНА МАЙЧИНСТВО

Важно условие, за да получиш полагаемия размер на обезщетението за майчинство, е да имаш 12 месеца общ осигурителен стаж в НОИ (независимо дали има прекъсване или не, дали е при един и същ работодател или не). Ако си неработещо неосигурено лице, провери по-долу указанията за получаване на семейни помощи.

Полагаемото парично обезщетение за майчинство през първата година от раждането на детето е в размер на 90% от брутния ти доход, върху който са те осигурявали през последните 24 месеца преди началото на отпуска за бременност и майчинство. За самоосигуряващи се лица се смятат вноските за общо заболяване и майчинство, които са внесени към НОИ за същия период от 24 месеца преди раждането. Важно е да отбележим, че ако си ползвала болничен в ранните месеци на бременността, това също се отразява на полагащата ти се сума, тъй като намаля размера на брутния доход.

Цялата необходима документация и справки можеш да намериш тук:

Изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане

Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство

Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

Справка за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО чрез НОИ - актуално състояние

Справка по ЕГН/ ЛНЧ/ СЛН за представени документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО

*За да ползваш част от горните услуги е необходимо да си извадиш персонален идентификационен код (ПИК) от най-близката териториална дирекция на НОИ, което става безплатно, срещу лична карта и лично явяване.

 

ВТОРА ГОДИНА МАЙЧИНСТВО

По желание, майчинството може да се удължи с още 1 година след като детето ти навърши 12 месеца. Това става като попълниш отново декларация, която работодателят следва да представи в НОИ. През втората година от майчинството полагащото ти се обезщетение е в размер на минималното такова определено от държавата. За този период социалните осигуровки се поемат от държавата, а здравните от работодателя или от теб, в случай че си самоосигуряващо се лице. През втората година имаш право да прехвърлиш майчинството на бащата, като размерът на обезщетението остава същия.

 

СЛЕД ВТОРАТА ГОДИНА

След втората година имаш право на допълнителни 6 месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8г. Този отпуск може да се ползва накуп или поетапно по всяко едно време между втората и осмата годинка на детето. Същите права има и бащата, който може да прехвърли на майката до 5 от полагащите му се 6 месеца неплатен отпуск с негово съгласие. Важно е да се отбележи, че това все пак е неплатен отпуск, тоест на родителят не се полага парично обезщетение за гледане на дете в този период. Социалните осигуровки тук поема отново държавата, а здравните са платими от работодателя или от теб, ако говорим за самоосигуряващо се лице.

 

Болнични и отпуск за бременност и раждане

По закон имаш право на 135 дни болничен за бременност и раждане, като започват да текат от 45 дни преди датата на очаквания термин. За периода се издават 3 отделни болнични листа:

 • Първи болничен лист: 45 дни преди термина гинекологът ти трябва да ти издаде болничен за бременност и раждане. В него задължително се записва очаквания термин на раждане. Важно е да имаш и банкова сметка представена на НОИ, по която ще се изплащат обезщетенията.
 • Втори болничен лист: След раждането болницата, в която си родила, издава вторият болничен лист за 42 дни с датата на раждане. Ако раждането е станало без медицинско наблюдение, болничният се издава от личния лекар.
 • Трети болничен лист: След изтичането на тези 42 дни, педиатърът на детето или твоят личен лекар издава отново болничен за останалите 48 дни. Ако по медицински причини детето е останало в болницата, болничният лист се издава от лекарската комисия на неонатологичното отделение. Той трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане, която можеш да намериш на сайта на НОИ или в линковете по-горе.

 

След като болничният от 135 дни изтече, подаваш молба в свободен текст към работодателя за 275 календарни дни отпуска, която той не може да откаже. За този период получаваш обезщетението за майчинство, докато за предходните 135 дни получаваш сумата на база болнични. Освен това трябва да подготвиш и следните документи:

 • заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане (код 2 от програмата за болнични на НОИ);
 • декларация за ползване на отпуск;
 • копие от акта за раждане на детето с печат на фирмата;
 • заповед за отпуск, в която да пише чл.45 от наредбата за отпуските и чл.163 от КТ.

 

Ако искаш да ползваш и втората година майчинство трябва да подготвиш:

 • молба до работодателя за ползване на отпуск за отглеждане на дете до две годишна възраст;
 • молба до НОИ за изплащане на парично обезщетение;
 • копие от акта за раждане на детето с печат на фирмата.

 

Имаш и възможност и да се върнеш на работа и да получаваш 50% от майчинството си като стимул да бъдеш отново на пазара на труда. За целта се попълва заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение по съответните обстоятелства към НОИ. Освен това можеш да прехвърлиш майчинството на близък човек – бащата, бабите или дядовците. Необходимо условие въпросният близък да ползва майчинството е да бъде назначен на трудов договор.

Ако работиш на трудов договор или на договор за управление и контрол, то тогава всички документи се подават към НОИ от работодателя, след като му ги представиш. Ако си самоосигуряващо се лице, в такъв случай трябва сама да ги предоставиш пред НОИ.

 

ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Размерът на помощта се определя ежегодно и се диференцира според поредността на децата, родени от майката като за първо, второ и трето дете. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.  При определяне поредността на децата се вземат предвид само родените от майката деца, които са живи в момента на раждането.

Помощта се изплаща на майката, а при невъзможност да я получи - на друг законен представител на детето. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно, не по-малък от предходната година.

Право на помощ се ползва от бащата, в случай че майката почине преди подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта.

*Срокът за заявяване на повечето еднократни помощи е до 3 месеца след раждането, така че когато отиваш да получиш акта за раждане на детето, задължително попитай каква е помощта, която се полага в твоя конкретен случай (дали е първо, второ или трето дете, дали са близнаци, ако си студентка и т.н.)

Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.

Необходимо е да подадеш молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия ти адрес. Към нея се прилагат:

1. оригинално удостоверение (акт) за раждане на детето, за което се иска помощта;

2. удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката; (не се изискват копия, оригиналите само за справка с декларираното) по последна информация, данните се проверяват служебно и не се изискват оригинали ;

3. лични карти  на деклараторите (за справка).

 

Размери на семейните помощи за деца

Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2021 г. е в размер е, както следва:

1. за първо дете - по 250 лв.;

2. за второ дете - по 600 лв.;

3. за трето и всяко следващо дете - по 300 лв.

За четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.

Еднократна помощ за отглеждане на близнаци за 2021 г. е 1200 лв. за всяко дете.

Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение за 2021 г. е 2880 лв.

Еднократна помощ за осиновяване на дете е в размер на 250 лв., независимо от поредността на детето.

Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2021 г. са в размер на:

 • за доход до 410 лв. на член от семейството за предходните 12 месеца:

1. за семейство с едно дете – 40 лв.;

2. за семейство с две деца – 90 лв.;

3. за семейство с три деца – 135 лв.;

4. за семейство с четири деца – 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

5. за близнаци 75 лв. на дете.

 • за доход от 410,01 лв. до 510 лв. на член от семейството за предходните 12 месеца:

1. за семейство с едно дете – 32 лв.;

2. за семейство с две деца – 72 лв.;

3. за семейство с три деца – 108 лв.;

4. за семейство с четири деца – 116 лв.

5. за близнаци 75 лв. на дете.

 

Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител за 2021 г. е 115 лв.

Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв. Това е помощ за безработни майки или майки без достатъчно стаж, чиито доход е под 450 в бруто на член от семейството.

 

Доходна граница. Доходи на семейството.

Право на:

 • еднократна помощ при бременност;
 • месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
 • месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;

имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 450 лв. бруто.

Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.

В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

 

ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ

Право на еднократна помощ при бременност имат:

 • неосигурените жени;
 • бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.

Необходимо е да се подаде молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия адрес. Към нея се прилагат следните документи:

1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;

3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;

4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;

5. лични карти  на деклараторите (за справка).

 

За всички своевременни промени проверявай:

Коментари

Neutral avatar

Подобни статии


Нашите спонсори

Нашите партньори